25

Feb 2008

Da energia se fez a vida

Passado pela Andréa do Nemeton Tabebuya

Poste Ipê

5 comentários para “Da energia se fez a vida”

 1. Renata diz:

  Olá Cadu, procuro a fonte dessa reportagem sobre o poste de Ipê de Porto Velho, vc pode me ajudar?
  Att

  Renata

 2. Mariaemilia diz:

  K zamyšlened je to jist? dobre9 i pro ty, o nichž se v dane9m rozhovoru nluemved 🙂 M? tam zvle1št? upoutala zmednka o funkci p?edsedkyn? Nejvyššedho soudu jakožto hlavned reprezentantky soudnictved. Do jake9 medry je v ?R zavedenou praxed, že pre1v? p?edsedkyn? Nejvyššedho soudu reprezentuje soudnictved? Jakfdm zp?sobem tato praxe vznikla? A jakfdm zp?sobem se pak tato role projevuje nebo projevovat me1? Protože se1m v tomto ohledu p?edliš velke9 znalosti neme1m a v dob? p?ed paned doktorkou Brožovou jsem se ješt? ?edšed div? justice projedžd?l na houpacedm koni, byl bych moc re1d, pokud by se mi zde na toto te9ma poda?ilo rozproudit diskusi.Nejprve se pokusedm shrnout pe1r myšlenek, jež m? k tomuto te9matu napadly. Roli reprezentanta soudnictved lze dle me9ho ne1zoru che1pat dvojedm zp?sobem, jednak jako ur?itou charismatickou autoritu, jež je ostatnedm provozovatel?m sve9 profese (nejen more1lnedm) vzorem, jednak jako mluv?edho cele9 jedne9 složky ste1tned moci. V druhe9m p?edpad? se pak ste1ve1 idee1lnedm komunika?nedm ventilem soud? a ochre1ncem jejich neze1vislosti v??i fatok?m ?i nepat?i?ne9 kritice ze strany exekutivy nebo me9died, pop?. ve?ejnosti. Ve Spojene9m kre1lovstved tuto funkci zatedm zaste1ve1 Lord Chancellor, nicme9n? po vzniku Nejvyššedho soudu ple1novane9m na rok 2009 ji z?ejm? p?ede1 pre1v? jeho p?edsedovi. V ostatnedch zemedch Common Law je tato funkce tradi?n? spojove1na s osobou ministra spravedlnosti, jež se ?asto snoubed take9 s roled nejvyššedho ste1tnedho ze1stupce.Vzhledem k tomu, že v poslednedch letech je doktorka Brožove1 ob?ted cedlene9 diskreditace ze strany p?edstavitel? exekutivy, jejed role reprezentanta soudnictved tedm z?eteln? trped. Zde se doste1ve1m do faskaled sve9 kre1tke9 pam?ti, nebo? nejsem schopen si odpov?d?t na ote1zku, zda se jejed p?edch?dci ?i ona sama p?ed za?e1tkem svfdch spor? s prezidentem Klausem te9to role n?jak aktivn?ji zhostili. V sou?asnosti se mi nicme9n? zde1, že soudnictved sve9ho jasne9ho reprezentanta postre1de1. Jakoby se však objevovali dalšed kandide1ti rekrutujedced se i z jinfdch vysokfdch post?. A? už je to v nap?. nejvyššed ste1tned ze1stupkyn?, jedž mnohe9 medie1lned kauzy nuted postup sve9ho fa?adu hojn? vysv?tlovat, nebo p?edseda soudcovske9 unie. Pod vlivem p?e?tene9ho ?le1nku pak ve mn? bujed pocit, že na ze1klad? sve9 vysoke9 autority by za n?j mohl bfdt považove1n i se1m doktor Motejl. Tak te? jen doufe1m, že jsem druhfdm odstavcem možnou diskusi spedše nezadusil.. 🙂

 3. Ady diz:

  Ad Michal Ryška:Mysledm, že slovenskfd daS si je v?dom toho, že vfdrok ?. 2 je suokktvfdm tvrzenedm (navedc nep?esnfdm) – viz detailned argumentace v bod? 37 ne1lezu. Bod 38 ne1lezu je tak podle m? t?eba ?edst ve spojened s bodem 37. I v bod? 38 ne1lezu je navedc daS p?i pauše1lnedm posouzened cele9ho ?le1nku opatrnfd, když uve1ded: “V prerokfavanej veci bola intenzita ze1sahu do pre1va s?ažovate?a podstatne1, pretože išlo o ?le1nok novine1ra, ktorfd sa tfdkal ote1zok verejne9ho ze1ujmu, kritiky rozhodovacej ?innosti sfadov a V Zc1SAD? išlo o hodnotovfd sfad.” (d?raz dopln?n) Ad “Alexyho ve1žedced formule”:O to, zda je (?i v?bec m?že bfdt) t?eted prvek testu proporcionality objektivned, se vedou dlouhe9 teoreticke9 disputace. Na podobnou kritiku ostatn? reaguje i Alexy v ?le1nku citovane9m slovenskfdm daS (Alexy, R.: Balancing, constitutional review, and representation, I.CON, Volume 3, Number 4, 2005. s 572 a nasl.). Podle m? je ale Alexyho formule po?e1d p?esv?d?iv?jšed než kejkle ?eske9ho daS s hodnotovfdm, syste9movfdm, empirickfdm a kontextovfdm argumentem [viz Ne1lez Pl. daS 4/94 “Anonymned sv?dek”]. Že je tento test nepoužitelnfd potvrzuje i skute?nost, že se jedm daS ?edded jen, když se mu to hoded.

 4. buy cialis diz:

  Well done to think of something like that

 5. Beyza diz:

  Podle me9ho ne1zoru lze nepoloženedm p?edb?žne9 ote1zky porušit jak utosnavened ?l. 36 odst. 1, tak utosnavened ?l. 38 odst. 1 Listiny.V te9to v?ci se ale podle me9ho jednalo pre1v? o porušened ?l. 36 odst. 1, protože jde v podstat? o nevypo?e1danou ne1mitku – tj. nedostate?nost, nene1ležitost od?vodn?ned.Porušened ?l. 38 odst. 1 by naopak mohlo nastat tehdy, pokud by šlo o ze1sadned a kvalifikovane9 pochybened p?i rozhodove1ned o položened p?edb?žne9 ote1zky. To m?že spo?edvat ve sve9volne9m ?i na prvned pohled zcela nespre1vne9m nepoložened p?edb?žne9 ote1zky Soudnedmu dvoru, nap?edklad za situace, kdy m?l soud se1m o interpretaci komunite1rnedho pre1va pochyby a p?edb?žnou ote1zku p?esto nepoložil.Z hlediska pre1va na ze1konne9ho soudce je totiž d?ležitfd vfdsledek (položit/nepoložit), zatedmco z hlediska spravedlive9ho procesu zp?sob vypo?e1de1ned se s ne1vrhem (?i v?bec s ote1zkou evropske9ho pre1va, pokud ne1vrh nepadl).Ne1lez podle m? ob? kategorie medche1 dohromady a konstatuje porušened pre1va na ze1konne9ho soudce už v situaci, kdy jde pouze o zp?sob od?vodn?ned (?e1dnost od?vodn?ned je p?itom vfdznamne1 z hlediska ?l. 36 odst. 1). Che1pu sice ze1jem vyhnout se použited zprofanovane9ho a v d?sledku judikatury daS rozplizle9ho ?l. 36 odst. 1 a op?edt rozhodnuted o specifi?t?jšed utosnavened, ale zrovna v tomto p?edpad? to IMHO nebylo namedst?.Ale prakticky to moc vfdznam neme1.

Responda

envie um e-mail

powered by WordPress

Post RSS | Comments RSS