25

Feb 2008

Da energia se fez a vida

Passado pela Andréa do Nemeton Tabebuya

Poste Ipê

9 comentários para “Da energia se fez a vida”

 1. Renata diz:

  Olá Cadu, procuro a fonte dessa reportagem sobre o poste de Ipê de Porto Velho, vc pode me ajudar?
  Att

  Renata

 2. Mariaemilia diz:

  K zamyšlened je to jist? dobre9 i pro ty, o nichž se v dane9m rozhovoru nluemved 🙂 M? tam zvle1št? upoutala zmednka o funkci p?edsedkyn? Nejvyššedho soudu jakožto hlavned reprezentantky soudnictved. Do jake9 medry je v ?R zavedenou praxed, že pre1v? p?edsedkyn? Nejvyššedho soudu reprezentuje soudnictved? Jakfdm zp?sobem tato praxe vznikla? A jakfdm zp?sobem se pak tato role projevuje nebo projevovat me1? Protože se1m v tomto ohledu p?edliš velke9 znalosti neme1m a v dob? p?ed paned doktorkou Brožovou jsem se ješt? ?edšed div? justice projedžd?l na houpacedm koni, byl bych moc re1d, pokud by se mi zde na toto te9ma poda?ilo rozproudit diskusi.Nejprve se pokusedm shrnout pe1r myšlenek, jež m? k tomuto te9matu napadly. Roli reprezentanta soudnictved lze dle me9ho ne1zoru che1pat dvojedm zp?sobem, jednak jako ur?itou charismatickou autoritu, jež je ostatnedm provozovatel?m sve9 profese (nejen more1lnedm) vzorem, jednak jako mluv?edho cele9 jedne9 složky ste1tned moci. V druhe9m p?edpad? se pak ste1ve1 idee1lnedm komunika?nedm ventilem soud? a ochre1ncem jejich neze1vislosti v??i fatok?m ?i nepat?i?ne9 kritice ze strany exekutivy nebo me9died, pop?. ve?ejnosti. Ve Spojene9m kre1lovstved tuto funkci zatedm zaste1ve1 Lord Chancellor, nicme9n? po vzniku Nejvyššedho soudu ple1novane9m na rok 2009 ji z?ejm? p?ede1 pre1v? jeho p?edsedovi. V ostatnedch zemedch Common Law je tato funkce tradi?n? spojove1na s osobou ministra spravedlnosti, jež se ?asto snoubed take9 s roled nejvyššedho ste1tnedho ze1stupce.Vzhledem k tomu, že v poslednedch letech je doktorka Brožove1 ob?ted cedlene9 diskreditace ze strany p?edstavitel? exekutivy, jejed role reprezentanta soudnictved tedm z?eteln? trped. Zde se doste1ve1m do faskaled sve9 kre1tke9 pam?ti, nebo? nejsem schopen si odpov?d?t na ote1zku, zda se jejed p?edch?dci ?i ona sama p?ed za?e1tkem svfdch spor? s prezidentem Klausem te9to role n?jak aktivn?ji zhostili. V sou?asnosti se mi nicme9n? zde1, že soudnictved sve9ho jasne9ho reprezentanta postre1de1. Jakoby se však objevovali dalšed kandide1ti rekrutujedced se i z jinfdch vysokfdch post?. A? už je to v nap?. nejvyššed ste1tned ze1stupkyn?, jedž mnohe9 medie1lned kauzy nuted postup sve9ho fa?adu hojn? vysv?tlovat, nebo p?edseda soudcovske9 unie. Pod vlivem p?e?tene9ho ?le1nku pak ve mn? bujed pocit, že na ze1klad? sve9 vysoke9 autority by za n?j mohl bfdt považove1n i se1m doktor Motejl. Tak te? jen doufe1m, že jsem druhfdm odstavcem možnou diskusi spedše nezadusil.. 🙂

 3. buy online viagra diz:

  buy online viagra

  WALCOME

 4. viagra last diz:

  viagra last

  WALCOME

 5. viagra health insurance diz:

  viagra health insurance

  WALCOME

 6. buy soft tab viagra diz:

  much does viagra cost walmart

  viagra vietnam

 7. viagra soft flavoured diz:

  herbal viagra dublin

  buy viagra las vegas

 8. cialis prices diz:

  cialis from india

  buy cialis australia

 9. generic viagra rts diz:

  generic viagra sildenafil citrate

  generic viagra does it work

envie um e-mail

powered by WordPress

Post RSS | Comments RSS